TÜRKİYENİN DEV PROJELERİ -6

FABE olarak 5. yazımızı yazdığımız  “Dev Projeler” konsepti içinde Türkiye’nin enerji politikası, hedefleri üzerinde durmuş ve rakamlarla bilgi aktarmıştık. Bundan sonraki yazılarımızda da yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin notları sizinle paylaşmaya devam edeceğimizi belirtmiştir.

Biz bunları derlerken tamamen tesadüfen öğrendiğimiz üzere ülkemizde; Türk Bilim Araştırma Vakfı ile Gazi Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği  “Uluslar arası Katılımlı Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konferansı”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın da desteği 28-29 Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş.

Konuyla ilgili yaptığımız araştırmada kamuoyuna sunulan sonuç bildirgesinin bir bölümünü  sizinle paylaşmak istedik. Daha detay bilgi için http://www.nuyek2009.tubav.org.tr/ adlı siteyi ziyaret etmenizi öneririz.

Sonuç Bildirgesi Özetle,

Konferans sonunda alanlarında dünyaca tanınmış bir nükleer, bir yenilenebilir enerji araştırmacısı ve TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal İrtibat Uzmanı, enerji araştırmalarının ülkemizdeki ve dünyadaki mevcut uygulamaları, destek mekanizmaları, sürdürülebilirliği ve gelecekte oluşacak yönelimleri tartışmışlardır.

Konferans sonunda yapılan değerlendirmelerde kamuoyuna şu hususların açıklanması uygun görülmüştür:

* Temiz ve tükenmez enerji olan nükleer ve yenilenebilir enerji kaynakları dünyada ve ülkemizde ilk kez birlikte ele alınmış ve kamuoyunun dikkati çekilmiştir.
* Fosil kaynakların yeryüzünde homojen dağılmamış olması, her geçen gün bu kaynaklara olan talebin artması ve rezervlerinin sınırlı olması nedeniyle devletler arasında uyuşmazlıklar ve savaşlar baş göstermektedir. Bunun çözümü enerji üretecek yeni ve yenilenebilir kaynaklar kullanacak teknolojiler geliştirmekten ve bunlara gereğince ağırlık vermekten geçmektedir.
* Nükleer enerji, her alanda teknolojik gelişmelere öncülük ettiğinden, ülkemiz bir an önce bu ileri teknolojiye elektrik üretmek suretiyle geçmelidir.
* Küresel boyutta iklim değişikliğine sebep olan fosil yakıtların kullanımının azaltılması yönünde, yenilenebilir enerji kaynakları çoğu kez iklim, coğrafi konum, sürekli olmamaları ve diğer faktörlere bağımlı olmasına rağmen temiz enerji kaynakları olmasından dolayı uygulanması zorunluluk gerektirmektedir.
* Enerji tasarrufu ve enerji kullanımında verimlilik, enerji kaynağı kadar önemlidir. Bu konuda daha fazla çalışma yapılmasına toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesine ihtiyaç vardir.
* Füzyon, hızlandırıcı ve diğer nükleer alanlardaki teknolojik gelişmelerin çok hızlı olması nedeniyle bu türden araştırmaların yapıldığı uluslararası konsorsiyumlara ülkemiz araştırmacılarının da iştiraki daha çok sağlanmalıdır.
* Fosil kaynakların yetersizliği ve doğalgazda olduğu gibi dışa bağımlı olmamız düşünüldüğünde, ülkemizde enerji çeşitliliğinin sağlanması için bir an önce nükleer enerjiye geçilmesi gerekmektedir.
* Ülkemizdeki enerji çeşitliliğinin artırılarak özellikle yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki yatırımlara vergi ve diğer teşviklerin gerektiği şekilde yapılması ve Ar-Ge çalışmalarına daha fazla destek verilmesi gerekmektedir.
* Ülkemizdeki enerji alanındaki dışa bağımlılığın, jeotermal, hidroenerji, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanılarak azaltılması gerekmektedir.
* Doğalgazın elektriğe çevrilmesi sırasında verimli olmayan bir süreç oluştuğundan, doğalgazın elektrik üretimi yerine ısıtma alanlarında kullanılması ve ülkemizdeki elektrik üretimindeki payının % 55’lerden % 20’lere indirilmesi gerekmektedir.
* Yenilenebilir enerji kullanılarak veya enerji verimliliğini artırmak amaçlı üretilmiş olan enerji sistemlerinde, endüstriyel rekabetin özendirilmesi için teşvikler arttırılmalıdır..
* Enerji politikaları oluşturmada, ilgili kamu kuruluşları, paydaşlar ile sivil toplum kuruluşları ve endüstriyel şirketlerin aktif katılımları daha çok sağlanmalıdır.
* Enerjinin üretilmesi kadar verimli kullanılmasının önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Buna yönelik olarak ilköğretim, liseler ve üniversitelerde farkındalık çalışmalarına daha çok önem verilmelidir.
* Ülkemizde temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması yönelik olarak mevcut politikalar tekrar gözden geçirilmelidir.
* Ülkemizde temiz enerjinin üretilmesi ve kullanılması konusunda daha çok çalışmalar yapılmalı, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları, özel sektör daha çok bir araya gelerek daha çok ve büyük ortak projeler geliştirmelidir.

http://www.nuyek2009.tubav.org.tr/

Author: Ergül İNANÇ

Bu yazıyı paylaş